o nás


priority TS


  • podporovat aktivity komunity napříč vědeckými pracovišti, paměťovými i vzdělávacími institucemi, a to nejen v tuzemsku, ale i směrem do zahraničí, především do sousedních zemí
  • popularizovat obor a přispívat k mezioborové spolupráci
  • překonávat zákopy mezi divadelními praktiky a teoretiky
  • posilovat mezigenerační soudržnost
  • pečovat o paměť oboru

výbor TS


Libor Vodička (předseda), Dita Lánská (místopředsedkyně), Otto Drexler (místopředseda), Tomáš Kubart (tajemník), Klára Škrobánková (kontrolorka), David Drozd, Martin Pšenička, Berenika Zemanová

zápisy z jednání výboru TS


historie TS


Myšlenka na Teatrologickou společnost vyvstala počátkem druhé poloviny devadesátých let v debatách mezi vedoucí Kabinetu pro studium českého divadla Evou Šormovou a tehdejším ředitelem Divadelního ústavu Ondřejem Černým. Vzorem byla zahraniční sdružení, jako je British Society for Theatre Research nebo American Association for Theatre Research či ve zdejším prostředí tehdy dobře fungující Společnost F. X. Šaldy. Působil také koncept občanské společnosti, jak jej formuloval Václav Havel, zdůrazňující význam zájmových sdružení a občanských inciativ.

Cílem spolku bylo stát se zaštiťující organizací divadelně vědné obce, překlenout panující izolacionismus a nedostatečný průnik informací. Fungovat jako diskusní fórum umožňující výměnu názorů na nejširší okruh teatrologických otázek a problémů, chránit společné zájmy české teatrologické obce, podílet se na organizaci konkrétních teatrologických akcí (přednášek, konferencí, seminářů, exkurzí, grantových projektů apod.), zasazovat se o rozvoj teatrologického školství, spolupracovat s organizacemi a institucemi na úrovni vládní i nevládní, usilovat o zapojení do mezinárodních nevládních organizací a v tomto rámci i podporovat pracovní a studijní styky svých členů se zahraničím.

Prvním předsedou Teatrologické společnosti byl na ustavující valné hromadě dne 1. 2. 1997 zvolen Bořivoj Srba, tehdejší vedoucí Ústavu divadelní a filmové vědy FF MU, a dalších osm členů výkonného výboru včetně Evy Šormové, která se ujala funkce tajemnice společnosti.

Některé spolkové aktivity se staly nepostradatelnou a oceňovanou součástí života české teatrologické obce. Na prvním místě je to cyklus odborných přednášek, od roku 2002 pravidelně realizovaných jednou za měsíc v Institutu umění – Divadelním ústavu v Praze. Členové TS a další zájemci z řad odborné veřejnosti jsou jejich prostřednictvím seznamováni s nejnovějším výzkumem v oblasti divadelní kultury a témat příbuzných, přičemž prostor je dáván jak renomovaným odborníkům, tak začínajícím badatelům.