stanovy


Stanovy Teatrologické společnosti, z. s.

Čl. 1
Název, forma a sídlo
1) Spolek Teatrologická společnost, z. s. (dále jen „Spolek“) je právnickou osobou založenou ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve  znění pozdějších předpisů. Spolek vznikl transformací z občanského sdružení Teatrologická společnost ve smyslu příslušné právní úpravy občanského zákoníku.

2) Spolek je založen jako dobrovolná, otevřená, nevládní a nezisková organizace, sdružující zájemce o teatrologii, divadlo a performativní umění.

3) Sídlo Spolku je umístěno na adrese: Teatrologická společnost, z. s., Celetná 17, 11000 Praha 1.

4) Spolek je samostatnou právnickou osobou, a je proto oprávněn jednat v právních vztazích svým jménem a má svou vlastní majetkovou odpovědnost. Je organizačně i jinak nezávislý na orgánech státní správy a samosprávy, politických stranách a jiných spolcích a neziskových organizacích, spolupracuje však s nimi při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných zájmů.

Čl. 2
Základní účely a formy činnosti spolku
1)    Základním účelem spolku je dosahování obecného blaha prostřednictvím:
a) vytváření podmínek pro realizaci a prezentaci teatrologických aktivit zejména na území České republiky,
b) realizace a podpory vědeckých, uměleckých a kulturních projektů,
c) spolupráce s institucemi a subjekty s příbuznými ideami a
d) propagace a prosazování principů občanské společnosti zejména v oblasti české teatrologie.

2) Cílem Spolku je prosazovat a hájit obecné zájmy a zájmy svých členů v oblasti teatrologie, chránit svobodu názoru, slova a informace zejména v české teatrologii.

3) Spolek je otevřen všem názorovým a metodologickým směrům.

4) Základního účelu a poslání hodlá Spolek dosahovat především těmito formami činnosti:
a) organizace, realizace, podpora a produkční zajištování vědeckých událostí a programů,
b) pořádání vzdělávacích a uměleckých akcí,
c) vydávání tištěných i elektronických materiálů, zvukových a obrazových nosičů s kulturní a vědeckou tematikou.

5) Spolek si klade za cíl tvořit platformu pro výměnu informací a názorů na nejširší okruh otázek a problémů teatrologie, zajišťovat vzájemnou informovanost členů a teatrologických pracovišťa institucí.

6) Organizuje či se podílí na organizaci konkrétních teatrologických aktivit, např. přednášek, konferencí, seminářů, exkurzí, grantových projektů.

7) Spolek usiluje o zapojení do mezinárodních nevládních organizací v oblasti teatrologie a v té souvislosti podporuje pracovní a studijní styky svých členů se zahraničím.

8) Zasazuje se o rozvoj teatrologického školství.

9) Spolupracuje s organizacemi a institucemi na úrovni státní, nevládní i s občanskou společností.

10) Usiluje o získávání finančích prostředků na podporu základních účelů a forem činností Spolku..

11) Prosazuje a ochraňuje společné zájmy české teatrologie i ve vztahu k orgánům státní správy a samosprávy, a to zejména formou návrhů a stanovisek. Především zaujímá stanoviska k existenčním podmínkám české teatrologie jako celku i jednotlivých skupin a uměleckých pracovišť.


Čl.  3
Členství ve Spolku a vymezení práv a povinností člena Spolku
1) Členem Spolku se může stát fyzická osoba starší osmnácti let. Členem Spolku může být také právnická osoba se sídlem na území České republiky.

2) Členství vzniká dnem, kdy Výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, telefonické spojení a e-mailovou adresu, v případě právnické osoby IČ a kontaktní údaje oprávněného zástupce, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

3) Seznam členů Spolku je veřejně přístupný na webových stránkách Spolku a členové spolku, a žadatelé o členství svým podpisem pod přihláškou, udělují Spolku souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení v příslušném seznamu.

4) Člen Spolku má právo zejména:
a) účastnit se se jako dobrovolný spolupracovník činnosti Spolku,
b) účastnit se za podmínek stanovených těmito stanovami činností orgánů Spolku a podílet se tak na spolurozhodování o záležitostech Spolku, a to s aktivním a pasivní hlasovacím právem. Aktivním a pasivním hlasovacím právem se rozumí právo hlasovat o návrhu jiného a nechat hlasovat o návrhu vlastním,
c) volit Výbor spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů;
d) vyjadřovat se k činnosti Spolku, předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti Spolku.

5) Člen spolku je povinen zejména:
a) dodržovat Stanovy a rozhodnutí orgánů Spolku,,
b) hradit členské příspěvky ve výši, způsobem a v čase stanovenými Členskou schůzí,
c) dbát dobrého jména Spolku, aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a zdržet se jednání, která  se neslučují se zájmy Spolku,
d) plnit své závazky vůči Spolku, které převzal spolu s volenou funkcí, smlouvou nebo jednostranným příslibem,
e) sdělovat  k své osobě Výboru spolku bez zbytečného odkladu změny údajů uvedených v přihlášce,
f) chovat se k ostatním členům Spolku i všem ostatním osobám podle uznávaných etických norem s úctou a jako rovný k rovnému bez ohledu na rozdíly věku, vzdělání atd.

6) O udělení čestného členství, včetně čestného členství in memoriam rozhoduje Výbor. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky a má stejná práva jako ostatní členové Spolku.

Čl. 4
Zánik členství
1) Členství ve Spolku zaniká:
a) na základě oznámení člena Spolku o ukončení členství ve Spolku, není-li v tomto oznámení stanoveno jinak, zaniká členství dnem jeho doručení Spolku,
b) úmrtím člena Spolku, a to dnem tohoto úmrtí,
c) vyloučením člena pro hrubé nebo opakované méně závažné porušení povinností člena Spolku podle obecně závazných právních předpisů anebo stanov,
d) pro závažné poškození pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmů Spolku,
e) pokud se člen bez uvedení důvodu nezúčastní tří po sobě jdoucích Členských schůzí Spolku,
f) zánikem Spolku.
2) Členství osoby, která nebude platit členské příspěvky, zanikne marným uplynutím dodatečné lhůty stanovené Členskou schůzí.

Čl. 5
Orgány spolku
1) Spolek rozhoduje o svých záležitostech a jedná navenek prostřednictvím svých orgánů podle těchto stanov.

2) Orgány Spolku jsou: Členská schůze, Výbor spolku, Rada a Kontrolor.

3) Statutárním orgánem Spolku je Rada.

4) Funkční období volených orgánů Spolku podle těchto stanov je tři roky, nestanoví-li Členská schůze svým rozhodnutím jinak. Funkční období Výboru spolku a Rady končí nejpozději dnem zvolení nového příslušného orgánu.

5) K odbornému zajišťování činnosti orgánů Spolku může Spolek vytvářet Profesionální aparát spolku. Vzájemná práva a povinnosti osob, vykonávajících funkce v orgánech Spolku a vedoucích zaměstnanců profesionálního aparátu spolku, může upravovat Organizační řád spolku. Organizační řád spolku musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. Může být měněn rozhodnutím Členské schůze. Profesionální aparát spolku je podřízen Radě.

6) Nejvyšším orgánem Spolku je Členská schůze, kterou tvoří všichni členové Spolku a která se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně.  Do její výlučné působnosti náleží:
a) změny těchto stanov,
b) volba a odvolávání členů Výboru spolku,
c) schvalování kontrolní zprávy,
d) určení koncepce činnosti Spolku,
e) rozhodování o výši členského příspěvku a jeho splatnosti,
f) schvalování rozpočtu a roční účetní závěrky Spolku,
g) rozhodnutí o vyloučení člena Spolku,
h) rozhodnutí o zániku Spolku nebo o jeho přeměně,
i) změny rozhodnutí jiných orgánů Spolku,
j) rozhodování o dalších věcech, které si pro sebe Členská schůze výhradně vyhradí.

7. Zasedání Členské schůze svolává Výbor spolku. Informaci o konání Členské schůze zasílá Výbor spolku na kontaktní adresy členů nejpozději třicet dnů před jejím konáním a součástí pozvánky je program jednání a materiály ke schválení. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomná alespoň polovina jejích členů. Jestliže se nesejde usnášeníschopná Členská schůze, vyhlásí Výbor spolku náhradní zasedání Členské schůze. Pokud ani náhradní zasedání Členské schůze nebude usnášeníschopné, přebírá pravomoce Členské schůze v daném roce Rada spolku.

8. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů Spolku podá ke svolání podnět.

9. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje většinou přítomných členů.

10. Člen Spolku může být na Členské schůzi zastoupen na základě plné moci.

11. Činnost Spolku mezi Členskými schůzemi koordinuje Výbor spolku.

12. Výbor spolku je nejméně sedmičlenný.

13. Výbor spolku se schází dle potřeby.

14. Výbor spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomna více než polovina jeho členů.

15. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. Výbor spolku může také přijímat rozhodnutí hlasováním per rollam (ať už písemně, e-mailem či formou sms zpráv); v tomto případě se rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou všech členů výboru.

16. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Výboru spolku bude do šedesáti dnů svolána Členská schůze, která volbou doplní Výbor spolku v souladu s odstavcem 12 tohoto článku.

17. Rada spolku se skládá z předsedy a dvou místopředsedů, je volena a odvolávána Výborem spolku.

18. Členská schůze volí Kontrolora činnosti a hospodaření spolku. Kontrolor nesmí být členem Rady ani likvidátorem Spolku v případě jeho zrušení. Kontrolor předkládá kontrolní zprávu Členské schůzi spolku a to jednou ročně. V působnosti Kontrolora je kontrola hospodaření Spolku, zejména pak upozorňovat Radu na vady hospodaření Spolku a podávat mu návrhy na jejich odstranění. Za tímto účelem je oprávněn vyžádat si ke kontrole účetnictví Spolku.

Čl. 6
Statutární orgán a jednání jménem Spolku
1) Statutárním orgánem spolku je Rada Spolku, která je odpovědná Členské schůzi. Každý člen Rady je oprávněn zastupovat Spolek samostatně ve všech věcech a v plném rozsahu.
2) Rada samostatně rozhoduje o všech věcech Spolku v době mezi konáním Členské schůze Spolku, s výjimkou věcí čl. 5 odst. 6 těchto stanov a jiných věcí, výslovně vyhrazených těmito stanovami jinému orgánu Spolku nebo přenesených na tento jiný orgán rozhodnutím Členské schůze,
3) Rada vydává, mění a ruší Organizační řád Profesionálního aparátu spolku,
4) rozhoduje o pozastavení členství,
5) rozhoduje o stanovení odměny členům Výboru spolku, jsou-li jejich funkce vykonávány v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu,
6) navrhuje rozpočet Spolku.

Čl. 7
Hospodaření Spolku
1) Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené Členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob, získanými granty, účelovými dotacemi, úroků a z jiných výnosů účelově zaměřených obecně prospěšných akcí či veřejných sbírek.
2) Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s charakterem, účelem a formami činnosti Spolku, řádně podložené účetními doklady.  
3) Finančních a hmotné prostředky získané z úhrad za služby poskytované v rámci účelu Spolku a z případného podnikání, které bude mít charakter pouze doplňkové vedlejší činnosti Spolku, slouží výlučně k podpoře hlavní činnosti Spolku nebo k hospodárnému využití jeho majetku, děje-li se tak v souladu s obecně závaznými právními předpisy, není v rozporu s těmito stanovami. Orgány Spolku jsou povinny s majetkem nakládat hospodárně, využívat ho ke stanovenému účelu a dbát o jeho řádnou ochranu.
4) Se zprávou o výsledcích hospodaření, kterou zajišťuje Rada spolku, seznamuje Rada spolku členy spolku na každé Členské schůzi.
5) V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti. Jestliže nebude tato osoba nalezena do tří měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy spolku.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 15. září. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.


V Praze 15. září 2016