Pozvánka: Členská schůze Teatrologické společnosti, 27. června 2024


Ve čtvrtek 27. června 2024 proběhla v budově Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) valná hromada Teatrologické společnosti,


27. června 2024 | 15.00 | IDU – Celetná 17 | Malý sál | Praha 1

Program:

  1. Výroční zpráva Výboru spolku.
  2. Informace o hospodaření, diskuse a strategická rozhodnutí o dalším financování akcí a projektů TS.
  3. Diskuse nad organizačními a provozními záležitostmi TS.
  4. Návrh změny stanov, odůvodnění a diskuse.
  5. Plán akcí TS na akademický rok 2024/2025.
  6. Informace o přípravě konference Perspektivy teatrologie 5 v Olomouci.
  7. Informace o přípravě vyhlášení Ceny Václava Königsmarka.
  8. Různé.

Současně Vás zveme od 17 hod. na přednášku kol. Petry Zachaté: Text psaný z jeviště. Tvorba českých dramatiků nastupující generace a navazující zahradní slavnost.


Členská schůze je podle stanov nejvyšším orgánem spolku, schází se nejméně jednou ročně a je usnášeníschopná, pokud je přítomná alespoň polovina jejích členů. Rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou hlasů. Účast každého člena, jemuž v tom nebrání vážné okolnosti, je proto velmi žádoucí, především však vítaná. 😊

Připomínáme, že podmínkou členství je hrazení členských příspěvků ve výši 300 Kč/rok, pokud jste neuhradili svůj příspěvek pro rok 2024, lze bankovním převodem na číslo účtu: 2000249104/2010, nebo prostřednictvím QR kódu.

Těšíme se!
Za Výbor TS z. s.

Mgr. Libor Vodička, Ph.D.


Copyright © 2024 Teatrologická společnost, z. s.