Mezinárodní konference "Divadlo pre 21. storočie" - výzva k podávání přihlášek

Konferencia sa bude konať 24.  a 25. novembra 2023 v Banskej Bystrici. Príspevky je možné prihlásiť  najneskôr do 20. 9. 2023.Tematické zameranie umožňuje pozrieť sa z historickej, teoretickej, ale aj umeleckej a pedagogickej perspektívy na to, aké výrazné osobnosti,  diela, trendy či poetiky ovplyvnili scénické umenie na počiatku nového milénia  a stále ho viditeľne formujú.

20. ročník medzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie

Organizátor:

Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici; Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied

Dátum a miesto konania:

24. – 25. november 2023, Banská Bystrica

Východiská konferencie:

Predmetom reflexie a výskumu témy „Divadlo pre 21. storočie“, ktorá sa stala kľúčovou pre jubilejný, 20. ročník medzinárodnej Banskobystrickej konferencie sú osobnosti, teórie a praktiky, ktoré výrazne ovplyvnili formovanie európskeho scénického umenia a myslenia o divadle na začiatku 21. storočia. Pozoruhodné môžu byť nové iniciatívy, ktoré sa práve zjavujú, ale aj ich komparácie so staršími divadelnými osobnosťami, umeleckými smermi, školami, ktoré stále znova vstupujú do diskurzu formou medzigeneračných výmen a dialógov. Očakávame originálne príspevky účastníkov o tom, aké je dnešné divadlo, aké osobnosti, súbory, postupy či témy v ňom máme, ako a aké hodnoty súčasné divadlo tvorí a reflektuje.

Kľúčové otázky sú:

Mení sa podstata divadla vplyvom doby?

Aké je dnešné divadlo, aké osobnosti, súbory, postupy či témy v ňom máme?

Aký ďalší divadelný vývoj signalizujú dnešné trendy?

Ako a aké hodnoty súčasné divadlo tvorí a reflektuje?

Čo môže byť pre divadlo novou hodnotou?

Dokáže súčasné divadlo sprostredkovať zrozumiteľné obsahy?

Potrebuje nové divadlo nového diváka či nového kritika?

Aký je vzťah súčasného divadla a jeho environmentu?

Aký vplyv a dopad majú dnešné umelecké trendy a následné zmeny v umeleckom vzdelávaní, ktoré na ne reagujú, na profiláciu novej generácie divadelných tvorcov?

Prihlasovanie konferenčných príspevkov:

Príspevky na konferenciu je možné prihlásiť formou zaslania vyplneného registračného formulára na adresu konferenciafdu@aku.sk najneskôr do 20. 9. 2023. Názov príspevku s krátkym abstraktom (max. 1000 znakov) a kľúčovými slovami je potrebné uviesť v slovenskom a/ alebo anglickom jazyku.

Konferenční výzva

Registrační formulář


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 107