Konference Perspektivy teatrologie 4 – call for papers

Teatrologická společnost

ve spolupráci s Kabinetem pro studium českého divadla IDU, Katedrou divadelní vědy FF UK, Katedrou teorie a kritiky DAMU, Divadelním oddělením Národního muzea, Katedrou divadelních studií FF MU, Katedrou divadelních a filmových studií FF UP a časopisem Divadelní revue

pořádá konferenci

Perspektivy teatrologie 4

24.–26. května 2023
v Praze

Cílem setkání je představit aktuální podoby výzkumu, výstupy projektů, publikace i témata rozpracovaná či zamýšlená. Konference nabízí prostor pro referáty libovolného zaměření: metodologické, teoretické či historiografické, dílčí prezentace i zprávy související s výzkumem divadla, kulturních performancí i umění blízkých. Přihlásit je možné:

– běžné konferenční příspěvky (20 minut)
– kratší prezentace (10 minut)

Přihlásit se mohou také kolektivy se vzájemně propojenými příspěvky.

V rámci konference proběhnou diskusní panely s pracovním tematickým vymezením (podrobněji níže):

– pedagogický (koordinují Daniela Jobertová – Martin Pšenička)
– muzejně-dokumentační (koordinuje Libor Vodička)
– teoreticko-metodologický (koordinují Otto Drexler – David Drozd – Berenika Zemanová)

Obsah bude blíže specifikován v programu konference.
Ohlášené vstupy do panelové diskuse jsou vítány.

Doprovodný program: Ve čtvrtek 25. května odpoledne proběhne členská schůze Teatrologické společnosti a budou vyhlášeny výsledky 12. ročníku soutěže o Cenu Václava Königsmarka. Při konferenci bude probíhat prodejní výstava odborné literatury.

Přihlášky včetně anotace konferenčních referátů (700–1000 znaků) odesílejte do 31. března 2023 prostřednictvím formuláře:
https://bit.ly/cfp_perspektivy4

Po tomto termínu zůstane otevřena jen možnost přihlášek bez konferenčního příspěvku.
Program konference bude zveřejněn na konci dubna 2023.

Místo konání: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur ve staropražském domě U Halánků na Betlémském náměstí.

Účastnický poplatek 400 Kč pro přednášející i diváky je možné uhradit převodem na účet 2000249104/2010 (ve zprávě pro příjemce uveďte: PT2023 a své jméno a příjmení), nebo na místě. Možná je i jednodenní účast za poplatek 150 Kč.
Studenti mají zvýhodněný vstup 200 Kč na celou akci / 100 Kč na jeden den.
Poplatek zahrnuje:
– přístup na všechny konferenční sekce
– občerstvení v místě konání konference
– konferenční materiály

Daniela Jobertová, Petra Ježková, Martin Pšenička, Libor Vodička

Kontakt: perspektivy[at]teatrologie.cz
www.teatrologie.cz/perspektivy

Ke stažení
Call for papers CZ (pdf)
Call for papers EN (pdf)
Plakát A3 k tisku (pdf)
Logo konference (pdf)

Konferenční panelové debaty

Pedagogicko-vzdělávací panel. První ročník konference Perspektivy teatrologie v roce 2017 otevřel otázku struktury a obsahu vysokoškolského studia v oblasti teatrologie v České republice, a to i s ohledem na reformu zákona o vysokých školách z roku 2016 a taktéž proměňující se středoškolskou populaci, tedy primárně její znalostní vybavení v oblasti nejen divadelní kultury, ale také její očekávání ohledně budoucího pracovního uplatnění. Smyslem panelu je tak po šesti letech, během nichž mnohé studijní programy prošly reakreditačním procesem, provést inventuru současného stavu oboru v kontextu českých vysokých škol, představit proměny studijních programů všech tří úrovní (bakalářská, magisterská a doktorská), zmapovat posuny v profilaci pracovišť a ideálně též společně pojmenovat výzvy a rozvojové priority, kterým by se měla věnovat pozornost nejen z hlediska kultivace oboru jako takového, ale i z hlediska přesahu k jiným humanitním a společensko-vědním oborům. Panel proběhne formou moderované diskuse vycházející z předem stanovených témat, s oporou v rámcové analýze kvantitativních údajů ohledně realizace teatrologického vzdělávání na jednotlivých pracovištích.

Muzejně-dokumentační panel. V třetím desetiletí 21. století je v České republice asi desítka pracovišť zabývajících se základním i aplikovaným teatrologickým výzkumem, z nichž některé jsou prioritně zaměřeny na dokumentační a sbírkotvornou činnost. Smyslem panelu je nejen představit realizované projekty tradičních paměťových institucí, pojmenovat jejich aktuální stav či provozní problémy, probrat nové metodologické výzvy (např. sbírkotvorná činnost po performativním obratu), zmapovat proces digitalizace a potřeby databázového zpracování a dálkového zpřístupnění archivů a sbírek apod., ale také v posledních letech nově založených dokumentačních pracovišť a projektových bází, které se zabývají dokumentací divadla.

Teoreticko-metodologický panel. Cílem panelu je přezkoumat předpoklady a postupy, které utvářejí dějiny divadla, poukázat na tematické mezery, promýšlet konkrétní způsoby nejen interdisciplinární spolupráce, ale také vzájemné metodologické inspirace. Ptát se, jak se aktuální témata veřejného diskurzu mohou historizovat v teatrologickém výzkumu. Otevřít diskusi, zda nenastal čas pro novou syntézu, v níž by integrální pojetí divadelních dějin v českých zemích více reflektovalo perspektivu divadla jako společenské instituce, nacházelo měřítka globálních souvislostí a zohledňovalo performativitu ve smyslu antropologické konstanty. Přivítáme reflexi zkušeností ze spolupráce na větších výzkumných projektech usilujících vymanit psaní dějin z národnostně ohraničených rámců, ale také polemiku vůči stávajícím akcentům divadelně-historického výzkumu. Chceme využít příležitost teatrologického setkání k úvaze, co vše nás navzdory panující výzkumné roztříštěnosti i nadále spojuje. Nebudeme se detailně zaobírat úzce specifickými či regionálními tématy; půjde o pojmenování širšího kontextu a srovnání.


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 382